Ciljevi i zadaci:

Upoznati polaznike kolegija s osnovama kulturnog, sociološkog i filozofijski vjerojatno najrelevantnijeg epohalnog postizma, osposobiti ih za samostalno korištenje filozofskom i (književno) teorijskom literaturom te uputiti u nužnost interdisciplinarnog pristupa fenomenu postmoderne filozofije, kulture i umjetnosti.

Također, razjasniti potrebu tematiziranja fenomena suvremenosti u kontekstu povijesti filozofije. Na koncu, pledirati, s teorijskom i filozofijskom argumetacijom, za poimanje suvremenog svijeta kao promjenjivog i u bitnome kritički podatnog fenomena. 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • odrediti kulturne, sociološke i filozofijske aspekte postmoderne
 • opisati kulturno0filozofijsku konstelaciju globaliziranog svijeta s naglaskom na filozofijsku analizu i sintezu
 • usporediti filozofijske uvide i procjene svijeta u postmodernom stanju s onima koji proizlaze iz globalnih, političkih centara moći i novca
 • polemizirati o važnosti filozofijsko0kritičkog pristupa fenomenu suvremenosti
 • iskazati samostalnost i odgovornost pri kritičkom utemeljenju vlastita stajališta
Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja su sljedeći:

 • Paradoksi postmodernog stanja svijeta u kojem živimo (u filozofijskom smislu).
 • Kratki pregled teorijskih (vanfilozofijskih) definicija »postmoderne«
 • Arhitektura kao reprezentativna umjetnost Postmoderne
 • Ideologija »kulturnih razlika« i multikulturalizam (Ž. Paić: Politika identiteta)
 • Jürgen Habermas i Teorija komunikativnog djelovanja (racionalnosti)
 • Dijalektika moderne i postmoderne Albrechta Wellmera
 • Subjekti postmoderne kulture (Sloterdijkova Kritika ciničkog uma; Doba praznine Gillesa Lypovetskog)
 • Simulacije i simulacrumi Jeana Baudrillarda
 • Baudrillardov Duh terorizma u integralnoj stvranosti Inteligencije zla
 • Postmoderno tematiziranje povijesti
 • Postmodernizam i kraj povijesti Jacquesa Derridae
 • Fredric Jameson: Postmoderna kao Kulturna logika kasnog kapitalizma
 • Jamesonovo tematiziranje `pastiša`, `tekstualnosti` i `shizofrenije`
 • Slavoj Žižek i kritika postmoderne ideologije - pitanje »multikulturalizma« i globalnog svjetskog poretka
 • Postmodernizam u filmskoj umjetnosti
 • Pitanje etike i njezine kritike u kontekstu »postmodernog stanja«
 • Postmoderno tematiziranje medija

.Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • teorijska znanja o suvremenoj filozofiji, s posebnim naglaskom na upućivanje prema mogućem praktičkom angažmanu i kritičkom odnosu prema manipulacijama medijske konstrukcije stvarnosti  
 • vještinu prepoznavanja i filozofijske interpretacije svih fenomena suvremene civilizacije i njezinih kulturnih dominanti
 • kompetenciju pisanja o fenomenima »postmodernog stanja filozofije, kulture i suvremene umjetnosti«